Báo cáo kiểm tra tự đánh giá tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện 6 tháng năm 2016

Báo cáo kiểm tra tự đánh giá tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện 6 tháng năm 2016
Trung tâm y tế thị xã Đông Triều đã tiến hành tự kiểm tra, đánh giá kết quả cụ thể như sau:

Tác giả bài viết: Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều

Nguồn tin: Trung tâm y tế thị xã Đông Triều