Đảng bộ Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều Triển khai, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 12 của Đảng.

Đảng bộ Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều Triển khai, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 12 của Đảng.
Ngày 13/6/2016 Đảng ủy Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều đã xây dựng Kế hoạch số 59A-KH-ĐU “ Về học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”.
     Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 16/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh và Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 27/5/2016 của Ban Thường vụ Thị ủy Đông Triều “ Về học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”.
     
     Ngày 13/6/2016 Đảng ủy Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều đã xây dựng Kế hoạch số 59A-KH-ĐU “ Về học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”.

     Trong thời gian từ ngày 07/07/2016 đến ngày 14/07/2016 Đảng ủy Trung tâm Y tế Đông Triều đã tổ chức 3 lớp triển khai, quán triệt, học tập Nghị quyết cho toàn thể Cán bộ, đảng viên và viên chức lao động Trung tâm Y tế Đông Triều  đảm bảo 100% đảng viên được học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
     
     Đồng chí Bí thư Đảng bộ Nguyễn Thành Xung đã truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

     Qua Hội nghị,  cán bộ, đảng viên và viên chức lao động được nghiên cứu những nội dung, quan điểm cơ bản mới trong Văn kiện Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng; nghiên cứu Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 và Phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Nghiên cứu Báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết TW4 và nội dung cơ bản của Nghị quyết đại hội Đảng bộ Trung tâm Y tế nghiệm kỳ 2015-2020.

 
 
     Thảo luận xây dựng Chương trình hành động của Đảng bộ Trung tâm Y tế Đông Triều thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng với mục tiêu “Cụ thể hóa mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp trong nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; khai thác phát huy có hiệu quả tiềm năng về dịch vụ y tế gắn với đổi mới mô hình tổ chức của Hệ thống Y tế cơ sở; phát triển dịch vụ đi đôi với bảo vệ môi trường, đẩy mạnh chuyển giao khoa học và công nghệ, đưa các dịch vụ kỹ thuật mới vào công tác phòng chống dịch bệnh và khám chữa bệnh, phấn đấu đến năm 2017 Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều đạt tiêu chí bệnh viện hạng II”.
     

 
     Để hoàn thành mục tiêu trên, Đảng bộ đã đề ra 10 nhiệm vụ và giải pháp lớn. Cán bộ, đảng viên và quần chúng lao động sau khi nghiên cứu, học tập đã viết bài thu hoạch.   
     
     Qua đợt học tập này đã nâng cao nhận thức sâu sắc về vai trò trách nhiệm của người đảng viên cũng như người Cán bộ ngành Y tế trong việc xây dựng và kiên thiết đất nước giàu đẹp văn minh.

Tác giả bài viết: Bác sỹ Nguyễn Văn Dự

Nguồn tin: Bệnh viện đa khoa huyện Đông Triều