KẾ HOẠCH PHỐI HỢP, HỖ TRỢ, THÚC ĐẨY VIỆC CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG ỨNG DỤNG I-SPEED ĐO KIỂM CHẤT LƯỢNG INTERNET VIỆT NAM

Trung tâm Y tế Thị xã Đông Triều triển khai Kế hoạch phối hợp, hỗ trợ, thúc đẩy việc cài đặt, sử dụng  ứng dụng i-Speed đo kiểm chất lượng internet Việt Nam


Tác giả bài viết: Phòng TTGDSK- TTYT