Lịch trực tuần từ 14/03/2016

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH                
BỆNH VIỆN ĐKTX ĐÔNG TRIỀU                
LỊCH TRỰC TỪ 14/3 - 20/3/2016
                         
DL THỨ TRỰC
 LÃNH ĐẠO
BÁC SỸ
TRỰC CHUNG
BS TRỰC
 CC LƯU
TRỰC THƯỜNG TRÚ HỘ LÝ CNK LÁI XE
PT VIÊN
NGOẠI
PT VIÊN SẢN PHỤ MỔ GM SIÊU ÂM
 14/3 2 BS: Lâm BS: Khay BS: Hiền BS: Phương BS: Khay BS: Lâm BS: Đặng BS: Phụng Quyên   Sinh
 15/3 3 BS: Hữu BS: Sỹ BS: P.Anh BS: Phương BS: Khảm BS: Tâm BS: Đặng BS: Phụng Bắc   Hưng
 16/3 4 BS: Xung BS: Nguyên BS: Cúc BS: Phương BS: Khay BS: Nam BS: Đặng BS: Nguyên Uyên   Sinh
 17/3 5 BS: Lâm BS: Khảm BS: Tùng BS: Phương BS: Khảm BS: Lâm BS: Đặng BS: Phụng Minh   Hưng
 18/3 6 BS: Hữu BS: Nga BS: Tâm BS: Phương BS: Khay BS: Nam BS: Đặng BS: Phụng Lành   Sinh
 19/3 7 BS: Xung BS: Hằng
BS: Toan
BS: Nam
BS: Thương
BS: Phương BS: Khay BS:  Tùng BS: Đặng BS: Ngân
BS: Toan
Hiển
Uyên
Hường
Minh
Hằng
  Hưng
 20/3 CN BS: Lâm BS: Sỹ
BS: Hậu
BS: Hoa
BS: Tâm
BS: Phương BS: Khảm BS: Lâm BS: Đặng BS: Hoan
BS: Loan
Hường
Minh
Hằng
Dịu Sinh
Ghi chú: T3 ngày 15/3 trực tiếp dân BS: Hữu
               T7 BS trực cấp cứu lưu + điều trị bệnh nhân chạy thận nhân tạo
       
                         
NGƯỜI LẬP BIỂU       KT GIÁM ĐỐC  
                PHÓ GIÁM ĐỐC  
                         
                         
                         
                         
Nguyễn Thị Hạnh          

Tác giả bài viết: Bệnh viện Đa khoa thị xã Đông Triều

Nguồn tin: Đảng bộ Bệnh viện đa khoa thị xã Đông Triều