Thông tin thường trực cấp cứu và vân chuyển cấp cứu ngày 25/5/2020 đên 31/5/2020

 
    SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
TTYT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

 
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
        Đông Triều, ngày 22 tháng 5 năm 2020
 
 
 

CẤP THÔNG TIN THƯỜNG TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU NGÀY 25/5/2020 – 31/5/2020
(Mẫu ban hành kèm theo Công văn số 891/SYT-VP ngày 18/4/2019 của Sở Y tế)
NGÀY TÊN ĐƠN VỊ TRỰC LÃNH ĐẠO TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU
      SĐT KHOA CẤP CỨU 02033.670.297
         
25/5/2020
 
Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều Bs: Nguyễn Thành Định
SĐT: 0914.882.218
(Phó Giám đốc)
TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU ĐIỆN THOẠI
* TỔ 1:  
Bs: Nguyễn Văn Hùng 0978.091.168
ĐD 1: Phạm Đức Duy 0912.354.405
ĐD 2: Nguyễn Văn Tĩnh 0979.248.082
LX: Nguyễn Văn Sinh 0975.638.458
      * TỔ 2:  
26/5/2020
 
Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều Bs: Nguyễn Xuân Tiến
SĐT: 0904.823.499
(Giám đốc)
TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU ĐIỆN THOẠI
* TỔ 2:  
Bs: Nguyễn Đức Bằng 0375.167.697
ĐD 1: Nguyễn Tuấn Anh 0936.977.920
ĐD 2: Nguyễn Kim Nam 0333.768.567
LX: Nguyễn Văn Hưng 0904.372.402
         
27/5/2020
 
Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều Bs: Nguyễn Ngọc Nguyên
SĐT: 0935.390.666
(Trưởng phòng KHTH)
TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU ĐIỆN THOẠI
* TỔ 1:  
Bs: Nguyễn Văn Hùng 0978.091.168
ĐD 1: Phạm Đức Duy 0912.354.405
ĐD 2: Nguyễn Văn Tĩnh 0979.248.082
LX: Nguyễn Văn Sinh 0975.638.458
         
28/5/2020
 
Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều Bs: Nguyễn Thế Phương
SĐT: 0984.353.999
(Trưởng khoa Ngoại TH)
TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU ĐIỆN THOẠI
* TỔ 2:  
Bs: Nguyễn Đức Bằng 0375.167.697
ĐD 1: Nguyễn Tuấn Anh 0936.977.920
ĐD 2: Nguyễn Kim Nam 0333.768.567
LX: Nguyễn Văn Hưng 0904.372.402
         
29/5/2020
 
Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều Bs: Nguyễn Thành Định
SĐT: 0914.882.218
(Phó Giám đốc)
TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU ĐIỆN THOẠI
* TỔ 1:  
Bs: Nguyễn Văn Hùng 0978.091.168
ĐD 1: Phạm Đức Duy 0912.354.405
ĐD 2: Nguyễn Văn Tĩnh 0979.248.082
LX: Nguyễn Văn Sinh 0975.638.458
         
30/5/2020
 
Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều Bs: Nguyễn Xuân Tiến
SĐT: 0904.823.499
(Giám đốc)
TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU ĐIỆN THOẠI
* TỔ 2:  
Bs: Nguyễn Đức Bằng 0375.167.697
ĐD 1: Nguyễn Tuấn Anh 0936.977.920
ĐD 2: Nguyễn Kim Nam 0333.768.567
LX: Nguyễn Văn Hưng 0904.372.402
         
31/5/2020
 
Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều Bs: Nguyễn Ngọc Nguyên
SĐT: 0935.390.666
(Trưởng phòng KHTH)
TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU ĐIỆN THOẠI
* TỔ 1:  
Bs: Nguyễn Văn Hùng 0978.091.168
ĐD 1: Phạm Đức Duy 0912.354.405
ĐD 2: Nguyễn Văn Tĩnh 0979.248.082
LX: Nguyễn Văn Sinh 0975.638.458
 

Tác giả bài viết: Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều

Nguồn tin: Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều