V/v mời chào giá mua sắm thuốc tại Nhà thuốc Trung tâm

SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TX. ĐÔNG TRIỀU
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 860/TTYTĐT-KD Đông Triều, ngày 11 tháng 08  năm 2021
V/v mời chào giá mua sắm thuốc tại Nhà thuốc Trung tâm  
 
Kính gửi: Các Công ty, doang nghiệp cung cấp thuốc
 
Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Dược;
Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 về việc sửa đổi bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 551/QĐ-TTYT ngày 06/8/2021 của Trung tâm Y tế về việc phê duyệt danh mục thuốc tại Nhà thuốc Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều năm 2021.
Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều xin trân trọng gửi tới quý công ty, doanh nghiệp danh mục thuốc có nhu mua sắm tại Nhà thuốc Trung tâm ( phụ lục 1 kèm theo).
Các Công ty, Doanh nghiệp có mặt hàng đáp ứng yêu cầu tại phụ lục 1 xin gửi báo giá về Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều: Báo giá gửi bản scan về địa chỉ email: Khoaduoc.ttytdt2016@gmail.com, đồng thời văn bản giấy được ký, đóng dấu hợp pháp và  gửi qua đường công văn về Trung tâm (nội dung theo mẫu tại phụ lục 2 đính kèm).
- Địa chỉ tiếp nhận: Nhà thuốc – Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều. Khu 5 – Phường Đức Chính – Tx. Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá trước: 14 giờ 00 phút ngày 13/8/2021.
- Mọi chi tiết xin liên hệ: Ds.Nguyễn Thị Hà; Số điện thoại: 090.6.612.803
Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều rất mong nhận được phản hồi thông tin từ các đơn vị cung cấp.
Trân trọng cảm ơn./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Dược.
 
  GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký) 
 
 
     
Nguyễn Xuân Tiến

Nội dung chi tiết Công văn và phụ lục đính kèm xem tại đây:

Tác giả bài viết: Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều

Nguồn tin: Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều