THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI GIỜ KHÁM BỆNH

   SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
TTYT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
 
      Số: 103/TB-TTYT
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
   Đông Triều, ngày 23 tháng 11 năm 2020
 
THÔNG BÁO
Về việc thay đổi giờ khám bệnh
 
                Kính gửi: - Nhân dân trên địa bàn thị xã Đông Triều.
                                                         
Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn tại Thị Xã Đông Triều.
Từ  ngày 23 tháng 11 năm 2020 Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều thay đổi giờ làm việc như sau.
Thực hiện giờ làm việc theo quy định Trung tâm Y tế Đông Triều áp dụng giờ làm việc : Sáng  : 7 giờ 30 đến 12 giờ
            Chiều : 13 giờ đến 16 giờ 30
Riêng khoa Khám Bệnh Trung Tâm thực hiện:
          Sáng  : 6 giờ 30 đến 11 giờ
          Chiều: 13 giờ đến 16 giờ 30
Nay thay đổi cho phù hợp thời tiết mùa đông cụ thể:
          Sáng    : 7 giờ đến 11 giờ 30
          Chiều  : 13 giờ đến 16 giờ 30
Vậy Trung tâm thông báo cho toàn thể nhân dân chủ động đến khám.
Xin chân thành cảm ơn!
      
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Khoa, phòng
- L­ưu KHTH.
 
                       GIÁM ĐỐC
 
                         (Đã ký)
 

                  Nguyễn Xuân Tiến
 
 
 Nội dung chi tiết xem tại đây:

Tác giả bài viết: Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều

Nguồn tin: Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều