Thông tin thường trực cấp cứu và vân chuyển cấp cứu ngày 03/08/2020 đến 09/08/2020

    SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
TTYT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

 
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
          Đông Triều, ngày 31 tháng 7 năm 2020
 
CẤP THÔNG TIN THƯỜNG TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU NGÀY 03/8/2020 – 09/8/2020
(Mẫu ban hành kèm theo Công văn số 891/SYT-VP ngày 18/4/2019 của Sở Y tế)
NGÀY TÊN ĐƠN VỊ TRỰC LÃNH ĐẠO TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU
      SĐT KHOA CẤP CỨU 02033.670.297
         
03/8/2020
 
Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều Bs: Nguyễn Thành Định
SĐT: 0914.882.218
(Phó Giám đốc)
TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU ĐIỆN THOẠI
* TỔ 1:  
Bs: Nguyễn Văn Hùng 0978.091.168
ĐD 1: Thân Văn Cảnh 0982.350.621
ĐD 2: Nguyễn Văn Tĩnh 0979.248.082
LX: Nguyễn Văn Sinh 0975.638.458
      * TỔ 2:  
04/8/2020
 
Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều Bs: Nguyễn Thế Phương
SĐT: 0984.353.999
(Trưởng khoa Ngoại)
TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU ĐIỆN THOẠI
* TỔ 2:  
Bs: Nguyễn Đức Bằng 0375.167.697
ĐD 1: Nguyễn Tuấn Anh 0936.977.920
ĐD 2: Nguyễn Kim Nam 0333.768.567
LX: Nguyễn Văn Hưng 0904.372.402
         
05/8/2020
 
Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều Bs: Nguyễn Xuân Tiến
SĐT: 0904.823.499
(Giám đốc)
TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU ĐIỆN THOẠI
* TỔ 1:  
Bs: Nguyễn Văn Hùng 0978.091.168
ĐD 1: Thân Văn Cảnh 0982.350.621
ĐD 2: Nguyễn Văn Tĩnh 0979.248.082
LX: Nguyễn Văn Sinh 0975.638.458
         
06/8/2020
 
Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều Bs: Nguyễn Thành Định
SĐT: 0914.882.218
(Phó Giám đốc)
TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU ĐIỆN THOẠI
* TỔ 2:  
Bs: Nguyễn Đức Bằng 0375.167.697
ĐD 1: Nguyễn Tuấn Anh 0936.977.920
ĐD 2: Nguyễn Kim Nam 0333.768.567
LX: Nguyễn Văn Hưng 0904.372.402
         
07/8/2020
 
Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều Bs: Nguyễn Ngọc Nguyên
SĐT: 0935.390.666
(Trưởng phòng KHTH)
TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU ĐIỆN THOẠI
* TỔ 1:  
Bs: Nguyễn Văn Hùng 0978.091.168
ĐD 1: Thân Văn Cảnh 0982.350.621
ĐD 2: Nguyễn Văn Tĩnh 0979.248.082
LX: Nguyễn Văn Sinh 0975.638.458
         
08/8/2020
 
Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều Bs: Nguyễn Thế Phương
SĐT: 0984.353.999
(Trưởng khoa Ngoại)
TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU ĐIỆN THOẠI
* TỔ 2:  
Bs: Nguyễn Đức Bằng 0375.167.697
ĐD 1: Nguyễn Tuấn Anh 0936.977.920
ĐD 2: Nguyễn Kim Nam 0333.768.567
LX: Nguyễn Văn Hưng 0904.372.402
         
09/8/2020
 
Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều Bs: Nguyễn Xuân Tiến
SĐT: 0904.823.499
(Giám đốc)
TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU ĐIỆN THOẠI
* TỔ 1:  
Bs: Nguyễn Văn Hùng 0978.091.168
ĐD 1: Thân Văn Cảnh 0982.350.621
ĐD 2: Nguyễn Văn Tĩnh 0979.248.082
LX: Nguyễn Văn Sinh 0975.638.458
 

Tác giả bài viết: Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều

Nguồn tin: Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều