Thông tin thường trực cấp cứu và vân chuyển cấp cứu ngày 09/12/2019 đến 15/12/2019

    SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
TTYT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

 
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
        Đông Triều, ngày 05 tháng 12 năm 2019
 
CUNG CẤP THÔNG TIN THƯỜNG TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨUA NGÀY 09/12 – 15/12 NĂM 2019
(Mẫu ban hành kèm theo Công văn số 891/SYT-VP ngày 18/4/2019 của Sở Y tế)
NGÀY TÊN ĐƠN VỊ TRỰC LÃNH ĐẠO TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU
      SĐT KHOA CẤP CỨU 02033.670.297
         
09/12/2019 Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều Bs: Nguyễn Ngọc Nguyên
SĐT: 0935.390.666
(Trưởng phòng KHTH)
TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU ĐIỆN THOẠI
* TỔ 1:  
Bs: Nguyễn Văn Hùng 0978.091.168
ĐD 1: Phạm Thế Ninh 0399.878.382
ĐD 2: Thân Văn Cảnh 0982.350.621
LX: Nguyễn Văn Sinh 0975.638.458
         
10/12/2019 Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều  
Bs: Nguyễn Xuân Tiến
SĐT: 0904.823.499
(Giám đốc)
TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU ĐIỆN THOẠI
* TỔ 2:  
Bs: Nguyễn Đức Bằng 0375.167.697
ĐD 1: Nguyễn Tuấn Anh 0936.977.920
ĐD 2: Nguyễn Kim Nam 0333.768.567
LX: Nguyễn Văn Hưng 0904.372.402
         
11/12/2019 Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều Bs: Nguyễn Kim Lâm
SĐT: 0912.768.718
(Phó Giám đốc)
TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU ĐIỆN THOẠI
* TỔ 1:  
Bs: Nguyễn Văn Hùng 0978.091.168
ĐD 1: Phạm Thế Ninh 0399.878.382
ĐD 2: Thân Văn Cảnh 0982.350.621
LX: Nguyễn Văn Sinh 0975.638.458
         
12/12/2019 Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều Bs: Nguyễn Ngọc Nguyên
SĐT: 0935.390.666
(Trưởng phòng KHTH)
TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU ĐIỆN THOẠI
* TỔ 2:  
Bs: Nguyễn Đức Bằng 0375.167.697
ĐD 1: Nguyễn Tuấn Anh 0936.977.920
ĐD 2: Nguyễn Kim Nam 0333.768.567
LX: Nguyễn Văn Hưng 0904.372.402
         
13/12/2019 Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều Bs: Nguyễn Xuân Tiến
SĐT: 0904.823.499
(Giám đốc)
TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU ĐIỆN THOẠI
* TỔ 1:  
Bs: Nguyễn Văn Hùng 0978.091.168
ĐD 1: Phạm Thế Ninh 0399.878.382
ĐD 2: Thân Văn Cảnh 0982.350.621
LX: Nguyễn Văn Sinh 0975.638.458
         
14/12/2019 Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều Bs: Nguyễn Kim Lâm
SĐT: 0912.768.718
(Phó Giám đốc)
TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU ĐIỆN THOẠI
* TỔ 2:  
Bs: Nguyễn Đức Bằng 0375.167.697
ĐD 1: Nguyễn Tuấn Anh 0936.977.920
ĐD 2: Nguyễn Kim Nam 0333.768.567
LX: Nguyễn Văn Hưng 0904.372.402
         
15/12/2019 Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều Bs: Nguyễn Ngọc Nguyên
SĐT: 0935.390.666
(Trưởng phòng KHTH)
TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU ĐIỆN THOẠI
* TỔ 1:  
Bs: Nguyễn Văn Hùng 0978.091.168
ĐD 1: Phạm Thế Ninh 0399.878.382
ĐD 2: Thân Văn Cảnh 0982.350.621
LX: Nguyễn Văn Sinh 0975.638.458
 

Tác giả bài viết: Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều

Nguồn tin: Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều