Sở Y tế Quảng Ninh trả lời vụ thiết bị y tế “đắp chiếu”

 UBND TỈNH QUẢNG NINH    CỘNG HÒA XÃ HỘl CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              SỞ Y TẾ                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       Số: 2021 /SYT-TTra                      Quảng Ninh, ngày 14  tháng 10 năm 2014
 Về việc làm rõ các nội dung báo nêu
 việc quản lý, sử dụng trang thiết bị tại
              Bệnh viện Bãi Cháy


                                 Kính gửi:
                                                  -   Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
                                                  -   Sở Thông tin và Truyền thông.

Ngày 7/10/2014, trên trang báo điện tử giaoduc.netvn có đăng tải bài báo phản ánh về việc quản lý, sử dụng trang thiêt bị tại Bệnh viện Bãi Cháy, Sở Y tê xin báo cáo để làm rõ các nội dung báo nêu như sau:
Sau khi nhận được thông tin báo nêu, Sở Y tế đã chi đạo Bệnh viện Bãi Cháy báo cáo sự việc. Bệnh viện Bãi Cháy đã tổ chức hội đồng (bao gồm Ban Giám đốc, đại diện cấp ủy, Ban Chấp hành Công đoàn, Thanh tra nhân dân; Tổ trưởng Tổ Thiết bị, bộ phận Tài chính, các trưởng khoa phòng chuyên môn trong Bệnh viện cùng đại diện Sở Y tế) để kiểm tra, rà soát các nội dung báo nêu và kiểm kê danh mục trong kho của Bệnh viện, kêt quả cụ thể như sau:
1.  Về nội dung báo nêu “gần 100 thiết bị y tế đắp chiếu”, Sở Y tế khẳng định thông tin này là sai sự thật, theo đó đa số đầu mục trong kho không phải là trang thiết bị y tế. Theo biên bản kiểm kê (có biên bản kèm theo) tại kho chứa các thiết bị (đồng thời là phòng sửa chữa máy móc của Tổ trang thiết bị) của Bệnh viện mà báo chí phản ánh, thực tế có tất cả 91 loại bao gồm một số thiết bị y tế, đồ dùng và vật dụng, được sử dụng từ khi thành lập bệnh viện (có thiết bị được sản xuất và sử dụng từ năm 1978), đa số là thiết bị cũ, đã hết hạn sử dụng.
Chi tiết trong đó bao gồm: 22 thiết bị y tế (13 thiết bị đã hết khấu hao, còn lại là các thiết bị hỏng đang chờ nhập linh kiện từ hãng sản xuất để thay thế), 37 dụng cụ y tế còn lại là vật dụng văn phòng thông dụng đã hết niên hạn sử dụng hoặc đang sửa chữa.
Hai ảnh chụp đăng kèm bài báo gồm: Ảnh 1 là chụp máy siêu âm được sản xuất và sử dụng từ năm 2001 (đã sử dụng liên tục trong 13 năm) hiện đang trong giai đoạn sửa chữa. Ảnh 2 là ảnh chụp một chiếc bồn rửa tay, được sử dụng từ năm 2009, thiết bị này thuộc chủng loại đồ dùng đơn giản, hiện đang được sửa chữa.
2.  Về nội dung máy xét nghiệm Erba XL 600: Báo đã phản ánh là “vỏ Đức lõi Ấn Độ” và làm giả hồ sơ. Sờ Y tế khẳng định nội dung này không đúng sự thật: Thực tế máy xét nghiệm này được sản xuất năm 2007 đã được sử dụng rất hiệụ quả tại Bệnh viện Bãi Cháy, trong suốt 7 năm sử dụng, máy hoạt động liên tục với công suất cao và cường độ lớn. Máy có chứng chỉ xuất xứ (CO) và chứng chỉ kiểm định chất lượng của hãng sản xuất (CQ) từ  nước Đức, được nghiệm thu, bàn giao theo đúng quy định (có chứng chỉ CO, CQ kèm theo công văn).
3.  Bài báo dựa vào Biên bản thanh tra về đo lường và an toàn bức xạ hạt nhân của Đoàn Thanh ứa do Sở Khoa học và Công nghệ tình Quảng Ninh thành lập để phản ánh tất cả các thiết bị X quang không có chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ là không đúng.
Tại thời điểm tiến hành thanh tra do yêu cầu đột xuất (không có trong nội dung thanh tra đã được thông báo trước) của Đoàn thanh tra về đo lường và an toàn kiểm soát bức xạ hạt nhân của Sở Khoa khọc và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh nên Bệnh viện chưa tìm được ngay các tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các thiết bị, do vậy Biên bản thanh tra chi nêu hiện trạng tại thời điểm đó.
Ngày 09/9/2014, Bệnh viện đã gửi đầy đủ các tài liệu chứng minh (chứng chỉ xuất xứ - CO, chứng chỉ chất lượng - CQ) cho Đoàn thanh tra của Sở Khoa học Công nghệ kèm theo công văn số 49/BC-BVBC ngày 09/9/2014 của Bệnh viện Bãi Cháy (gửi kèm công văn này).
Với nội dung này Sở Y tế khẳng định tất cả các máy móc này đều có chứng chi nguồn gốc xuất xứ (CO) và chứng chỉ chất lượng (CQ) (có chứng chỉ phô tô kèm theo).
4.  Về nội dung “có dấu hiệu tẩu tán tang vật”:
Sở Y tế khẳng định không có việc này, bởi vì khi tiếp nhận thông tin lúc 16h ngày 07/10/2014 thì 17h30 cùng ngày, Sở Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện tổ chức ngay đoàn kiểm tra đảm bảo khách quan, minh bạch và kiên quyết.
Mặt khác, việc báo nêu ông Giám đốc Bệnh viện Bùi Văn Quế đã nói Sở Y tế liên tục giục Bệnh viện thanh lý là không đúng. Thực tế năm 2014 Sở Y tế chỉ có 01 cuộc thanh ứa về công tác quản lý toang thiết bị theo kế hoạch chung tại Bệnh viện Bãi Cháy.
Sau phản hồi của Sở Y tế, bài viết đăng tải thông tin không chính xác trên báo giaoduc.net.vn đã được gỡ bỏ hoàn toàn. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một vài báo điện tử khác không trực tiếp đến trao đổi làm việc, hoặc tiếp nhận những thông tin không chính thức nhưng vẫn tiếp tục đăng bài.
Sở Y tế Quảng Ninh đề nghi các cơ quan quản lý báo chí sớm yêu cầu các báo điện tử đã đăng bài nêu những thông tin không đúng như đã nêu ở trên kịp thời gỡ bỏ theo quy định cùa Luật Báo chí; đồng thời có chỉ đạo, định hưóng dư luận nhằm hạn chế tốỉ đa những thông tin không chính xác gây ảnh hưởng đến uy tín, nhân phẩm, danh dự của tổ chức cá nhân có liên quan.
Sở Y tế trân trọng báo cáo./.  
Nơi nhận:                                                                        KT.   GIÁM  ĐỐC

- Ban tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo);                    
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Lưu: VT, TTra.

                                                                                                                                      2
 

 

Tác giả bài viết: Sở y tế Quảng Ninh

Nguồn tin: soytequangninh.gov.vn