TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN CÀI ĐẶT BLUEZONE VÀ KHAI BÁO Y TẾ ĐIỆN TỬ

 
Thực hiện công văn số 2190/UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều về việc đẩy mạnh tuyên truyền cài đặt Bluezone và khai báo y tế điện tử phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 bằng mã Qrcode.Trung tâm y tế thị xã Đông Triều đã tích cực thực hiện được những nội dung sau:
- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện công văn số 2772/UBND ngày 07/5/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh; công văn số 1445/UBND ngày 15/5/2021 của của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều về việc đẩy mạnh tuyên truyền cài đặt Bluezone và khai báo y tế điện tử phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 bằng mã Qrcode.
- Tuyên truyền 100% cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, các tổ chức đoàn thể công nhân, người lao động trên địa bàn thị xã cài đặt ứng dụng Bluezone để khai báo y tế đồng thời sử dụng mã quét Qrcode để khai báo y tế tại các điểm đến và đi khu vực công cộng, trụ sở làm việc...
- Tăng cường triển khai cài đặt hệ thống ghi nhận người đến và đi các địa điểm công cộng, trụ sở làm việc bằng ứng dụng khai báo y tế điện tử để cung cấp thông tin người ra vào địa bàn thị xã về Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh khai thác dữ liệu y tế của tỉnh phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Tác giả bài viết: Phòng Truyền thông Giáo dục sức khỏe

Nguồn tin: Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều