TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU HƯỞNG ỨNG NGÀY VỆ SINH YÊU NƯỚC NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN : 02/7

Hưởng ứng lời kêu gọi “Vệ sinh yêu nước” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/6/2012 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 730/QĐ-TTg về việc lấy ngày 02/7 hàng năm là ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân.
Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19 ở nước ta hiện nay, ngày 19/5/2021 Bộ Y tế ban hành Công văn số 4062/BYT-MT về việc chỉ đạo triển khai các hoạt động hưởng ứng Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2021. Theo đó, Ngày Vệ sinh yêu nước năm 2021 được lồng ghép với các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Ngày môi trường Thế giới, Chương trình Sức khỏe Việt Nam và Chương trình, Dự án khác với chủ đề: “Vệ sinh phòng, chống dịch Covid-19” nhằm kêu gọi toàn dân tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh và cải thiện sức khỏe.
T ầ m N g u y ê n - TRANH CỔ ĐỘNG- ĐOẠT GIẢI
 

Tác giả bài viết: Phòng Truyền thông Giáo dục sức khỏe

Nguồn tin: Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều