TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN THÔNG ĐIỆP 5T

Thực hiện công văn số 1782/STTTT-TTCBXB về việc tuyên truyền phổ biến thông điệp 5T trong phòng, chống dịch và mẫu niêm phong ca bin xe tải chở hàng hóa tại Chốt BOT cầu Bạch Đằng. Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, CNVC, người lao động nghiêm túc chấp hành:
https://baochinhphu.vn/Uploaded/dangthucuc/2021_09_02/5k.jpg

Tác giả bài viết: Phòng Truyền thông Giáo dục sức khỏe

Nguồn tin: Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều