Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng
Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều Thông báo tuyển dụng 21 lao động hợp đồng, như sau: