CÁC KHOA CẬN LÂM SÀNG

1. KHOA DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ - VẬT TƯ Y TẾ

2. KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

3. KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

4. KHOA XÉT NGHIỆM