KHỐI DỰ PHÒNG

1. PHÒNG DÂN SỐ - TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC SỨC KHỎE

2. KHOA KIỂM SOÁT BỆNH TẬT & HIV/AIDS - Y TẾ CÔNG CỘNG - AN TOÀN THỰC PHẨM - DINH DƯỠNG

3. KHOA TƯ VẤN VÀ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CHẤT