PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

 

Trưởng phòng : Ths.Nguyễn Anh Trưởng

SĐT liên hệ: 090.406.1808

 

          1. Giới thiệu chung

  • Phòng Tổ chức - Hành chính
  • Địa chỉ: Tầng 2 khu nhà A – Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều

          2. Lịch sử hình thành và phát triển

                - Phòng Tổ chức hành chính tiền thân là phòng Hành chính quản trị, phòng được thành lập cùng với sự ra đời của trung tâm năm 1978 sau khi Phòng Y tế hợp nhất Bệnh viện – Thể thao gọi là Ban Y tế do đồng chí Nguyễn Văn Đang làm trưởng phòng (Giai đoạn 1978-1984), Đồng chí Ngô Ngà làm Trưởng phòng (Giai đoạn 1984 - 1985), Đồng chí Nguyễn Thị Giỏi làm Trưởng phòng (Giai đoạn 1985 - 1990) và đồng chí Đặng Ngọc Cảnh làm Trưởng phòng từ năm 1990.

          - Tháng 04/1992 – 07/2007 có quyết định thành lập Trung tâm Y tế huyện, Phòng được đổi tên thành Phòng Tổ chức – Hành chính do đồng chí Đặng Ngọc Cảnh làm Trưởng phòng.

          - Tháng 05/2016, quyết định thành lập Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều và Bệnh viện Đa khoa thị xã Đông Triều, Phòng được đổi tên thành Phòng Hành chính quản trị và tổ chức cán bộ do đồng chí Đặng Ngọc Cảnh làm trưởng phòng (giai đoạn 2016-2019) và đồng chí Nguyễn Anh Trưởng làm trưởng phòng (giai đoạn 2020-2022).

          - Tháng 09/2022 đến nay, phòng được đổi tên thành phòng Tổ chức – Hành chính do Ths: Nguyễn Anh Trưởng làm trưởng phòng.

     3. Cơ cấu tổ chức

          - Trưởng phòng: Thạc sĩ Nguyễn Anh Trưởng; Điện thoại: 090.406.1808

          - Tổng số nhân sự: 12 cán bộ, nhân viên

 

         

          + 01 thạc sĩ

          + 05 Cử nhân đại học

          + 02 Cử nhân Cao đẳng

          + 01 y sĩ

          + 01 điều dưỡng

          + 02 lái xe

          + 01 nhân viên thừa hành

          - Phòng chia thành 2 bộ phận: Tổ chức (Tổ chức cán bộ + lao động tiền lương) và Hành chính (Hành chính, văn thư, lái xe, Tổ điện nước)

 

Bộ phận Tổ chức, lao động tiền lương và văn thư

Tổ điện nước

     Đội lái xe

    

     Tập thể phòng Tổ chức – hành chính

          4. Chức năng nhiệm vụ

          1. Vị trí, chức năng:

          Phòng Tổ chức - Hành chính là phòng nghiệp vụ thuộc Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về công tác tham mưu, tổng hợp, đề xuất tổ chức thực hiện lĩnh vực tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, chế độ chính sách, bảo vệ chính trị nội bộ Trung tâm, thực hiện công tác hành chính, quản trị.

          Phòng Tổ chức - Hành chính chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Trung tâm Y tế.

          2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

          2.1. Công tác tổ chức:

          - Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm trong việc xây dựng quy hoạch về tổ chức bộ máy Trung tâm Y tế và tổ chức thực hiện theo quy định phân cấp quản lý. Theo dõi, quản lý công tác tổ chức các khoa/phòng trực thuộc.

          - Phối hợp với các phòng chức năng thuộc Trung tâm: Tham mưu xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các khoa/phòng thuộc Trung tâm theo quy định hiện hành của Bộ Y tế và phù hợp với tình hình thực tế của ngành; tham mưu xây dựng quy chế làm việc, mối quan hệ phối hợp giữa các khoa/phòng thuộc Trung tâm.

          - Tham mưu xây dựng Đề án vị trí việc làm và thực hiện các quy định hiện hành trong quản lý và sử dụng chỉ tiêu biên chế, hợp đồng lao động được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định và phân cấp quản lý.

          2.2. Công tác quản lý nhân lực và công tác cán bộ:

          - Xây dựng quy hoạch, điều chỉnh bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý của đơn vị theo phân cấp của ngành.

          - Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, ngoại ngữ, quản lý, chuyên môn…Trình Sở Y tế quyết định thủ tục xét cử cán bộ, viên chức, lao động đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn (Đại học, sau đại học…).

          - Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh viên chức y tế theo quy định.

          - Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, cho từ chức đối với các chức danh lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền của Trung tâm theo phân cấp quản lý.

          - Tham mưu xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân lực, tiếp nhận, điều động, …theo quy định và phân cấp.

          - Quản lý hồ sơ cán bộ viên chức, lao động Trung tâm Y tế và hướng dẫn đánh giá viên chức, người lao động, bổ sung lý lịch viên chức, người lao động hàng năm.

          2.3. Chế độ chính sách, tiền lương:

          - Tham mưu, triển khai thực hiện chế độ chính sách của nhà nước đối với cán bộ, viên chức, người lao động về chế độ, chính sách, tiền lương.

          - Trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định về nâng bậc lương (thường xuyên đối với chức danh nghề nghiệp hạng II, Ban giám đốc, trước thời hạn, trước khi nghỉ hưu…), nghỉ hưu, thôi việc và trình giải quyết các nội dung khác có liên quan đến chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động. Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức, người lao động theo phân cấp.

          2.4. Tham mưu tổng hợp, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành công tác của Lãnh đạo Trung tâm:

          - Tham mưu xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm; tổng hợp, theo dõi, đôn đốc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của Trung tâm.

          - Thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm đến các khoa/phòng trực thuộc.

          - Tham mưu, điều phối việc thực hiện cung cấp thông tin cho báo chí và phát ngôn của Trung tâm Y tế theo quy định và theo quy chế của ngành.

          2.5. Thực hiện công tác cải cách hành chính:

          - Phối hợp với các phòng chức năng thuộc Trung tâm xây dựng kế hoạch và tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính.

          2.6. Thực hiện công tác hành chính, quản trị, hậu cần:

          - Tổ chức thực hiện công tác hành chính, quản trị, hậu cần. Bảo đảm điều kiện, phương tiện làm việc, phục vụ công tác cho Trung tâm Y tế.

          - Đầu mối tổ chức thực hiện tiếp khách, hiếu, hỷ theo quy định của nhà nước và theo quy chế của Trung tâm Y tế. Chịu trách nhiệm tuyên truyền, trang trí, khánh tiết tại Trung tâm trong các ngày lễ, tết, tại các cuộc hội nghị, hội thảo của Trung tâm và các công việc khác có liên quan.

          - Đầu mối, phối hợp với các phòng chức năng để triển khai thực hiện xây dựng Cơ quan văn hóa và hoạt động dân quân, tự vệ.

          - Đầu mối tổng hợp, dự trù sửa chữa tài sản, thiết bị, vật tư văn phòng…phục vụ cho hoạt động của Trung tâm Y  tế và các Trạm Y tế xã, phường theo quy định.

          - Là đầu mối tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, thực hành tiết kiệm và nội quy hoạt động của Trung tâm. Đầu mối triển khai công tác đánh giá và tổng hợp kết quả đánh giá, bình xét thi đua của Trung tâm.

-  Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của Trung tâm.

- Quản lý các phương tiện vận tải của Trung tâm. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

-  Tổ chức, thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.

-  Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải Trung tâm.

- Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong Trung tâm. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong Trung tâm.

- Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong Trung tâm.

2.7. Tham gia công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.

          2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.