PHÒNG KẾ HOẠCH – NGHIỆP VỤ

 1. Giới thiệu chung

                                       

                                              

Trưởng phòng

Ths. Nguyễn Văn Thành

                                             

Phó trưởng phòng

Ths: Nguyễn Thị Hạnh

  • Tên phòng: Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ
  • Địa chỉ: Tầng 4 khu nhà A – Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều
  • Điện thoại: 02033.581.338

 2. Lịch sử hình thành và phát triển

        Phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ tiền thân là phòng Y cụ, phòng được thành lập cùng với sự ra đời của trung tâm năm 1978 sau khi Phòng Y tế hợp nhất Bệnh viện – Thể thao gọi là Ban Y tế.        

 3. Cơ cấu tổ chức

* Cơ cấu tổ chức Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, gồm 05 tổ:

            - Tổ Kế hoạch – Nghiệp vụ, Thống kê - Lưu trữ;

            - Tổ Quản lý chất lượng;

            - Tổ Công nghệ thông tin và chuyển đổi số;

            - Tổ Công tác xã hội;

            - Tổ phụ trách công tác Văn phòng Đảng ủy.

            * Nhân sự, gồm: 17 Cán bộ, viên chức và người lao động;

        1. 01 Giám đốc

      2. 01 Trưởng phòng

      3. 01 Phó phòng

      4. 14 nhân viên

 

4. Chức năng nhiệm vụ

   Chức năng

        Phòng Kế hoạch -Nghiệp vụ có chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc Trung tâm Y tế thực hiện chức năng quản lý về công tác kế hoạch, thống kê y tế và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc.

           Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm Y tế.

           Nhiệm vụ

      I. Tổ Công nghệ thông tin và chuyển đổi số và Tổ Công tác xã hội

1. Thực hiện công tác công nghệ thông tin và chuyển đổi số:

- Bước đầu triển khai bệnh án điện tử.

- Triển khai thanh toán không tiền mặt (hình thức thanh toán viện phí bằng tài khoản ngân hàng, Qrcode động)

- Đặt lịch khám bệnh qua số tổng đài của trung tâm.

        2. Thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội:

 + Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh.

         + Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức, tình nguyện viên có nhu cầu thực hiện, hỗ trợ về công tác xã hội của Trung tâm.

           + Trực đăng ký khám bệnh qua số tổng đài của trung tâm.

 

      II. Tổ Kế hoạch – Nghiệp vụ, Thống kê – Lưu trữ, Tổ quản lý chất lượng, Tổ phụ trách công tác Văn phòng Đảng ủy:

       1. Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Kế hoạch nghiệp vụ, Chỉ đạo tuyến, Quản lý chất lượng Trung tâm theo Thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế.     

       2. Căn cứ vào nhiệm vụ của Trung tâm, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Trung tâm.

       3. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế Trung tâm để báo cáo giám đốc xem xét, chi đạo.

      4. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Trung tâm và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

        5. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Trung tâm.

      6. Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong Trung tâm, giữa Trung tâm với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của Trung tâm.

       7. Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

       8. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Trung tâm và quy định của Nhà nước.

       9. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

      10. Tổ chức công tác thường trực toàn Trung tâm.

     11. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Trung tâm để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

      12. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

     13. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và các tổ chức thực hiện.

      14. Tham gia công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.

       15. Thực hiện công tác đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

       16. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.