PHÒNG CHỨC NĂNG

1. PHÒNG KẾ HOẠCH – NGHIỆP VỤ

2. PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

3. PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

4. PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG