BAN GIÁM ĐỐC

 

Giám đốc: Lê Kỳ Trường

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa cấp II

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Email: drkytruong@gmail.com

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Trường

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa cấp I

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Email: truongdongtrieu@gmail.com

 

Phó Giám đốc: Hà Duy Nam

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa cấp I

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Email: bsduynam@gmail.com