1. Phòng khám Đa khoa Mạo khê 
 2. Trạm y tế xã Hồng Thái Đông 
 3. Trạm y tế xã Hồng Thái Tây
 4. Trạm y tế phường Hoàng Quế
 5. Trạm y tế xã Yên Đức
 6. Trạm y tế phường Yên Thọ
 7. Trạm y tế phường Mạo Khê
 8. Trạm y tế phường Kim Sơn
 9. Trạm y tế phường Hưng Đạo
 10. Trạm y tế phường Xuân sơn
 11. Trạm y tế phường Hồng Phong 
 12. Trạm y tế xã Thủy An
 13. Trạm y tế xã Việt Dân
 14. Trạm y tế xã Nguyễn Huệ
 15. Trạm y tế xã Bình Dương
 16. Trạm y tế phường Đông Triều
 17. Trạm y tế phường Đức Chính
 18. Trạm y tế phường Tràng An
 19. Trạm y tế xã Bình Khê
 20. Trạm y tế xã Tân Việt
 21. Trạm y tế xã An Sinh
 22. Trạm y tế xã Tràng Lương