KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

 

          1. Lãnh đạo khoa

          Trưởng khoa: ĐDCKI Vũ Thị Thúy Anh

          2. Giới thiệu chung

          Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn được thành lập năm 2009 với nhiệm vụ giám sát phòng ngừa kiểm soát nhiễm khuẩn của bệnh viện, quản lý chất thải y tế...

TẬP THỂ KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

 

3. Lịch sử hình thành và phát triển

Năm 2009: Thành lập khoa Chống nhiễm khuẩn, thực hiện nhiệm vụ giám sát kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, bảo vệ môi trường và quản lý chất thải.

Từ năm 2018:  Khoa được đổi tên thành khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.

           4. Cơ cấu tổ chức

          - Trưởng khoa: ĐDCKI - Vũ Thị Thúy Anh

          - Phó trưởng khoa: Dược sĩ CKI - Nguyễn Thị Thương

          - Điều dưỡng trưởng: CNĐD - Đỗ Thị Mai Hương

          - Tổng số cán bộ nhân viên: 15 cán bộ nhân viên: 

          + ĐDCKI: 01 

          + Dược sĩ CKI:01

          + Cử nhân ĐD: 03

          + Cao đẳng : 01         

          + Trung cấp: 02                           

          + Hộ lý: 08              

          - Tổ chức khoa: Gồm 3 bộ phận

          + Tổ giám sát

          + Tổ khử khuẩn tiệt khuẩn

          + Tổ đồ vải và vệ sinh môi trường

 

5. Chức năng nhiệm vụ

Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo quy định tại Thông tư 16/2018 TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ y tế quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở y tế:

          - Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

          - Xây dựng quy trình, quy định, hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn.

 - Tổ chức giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn: Phòng chống dịch, nhiễm khuẩn bệnh viện, phòng ngừa chuẩn, vệ sinh môi trường bệnh viện…

 - Đầu mối triển khai, giám sát thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

 - Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ, đồ vải và chất thải y tế.

          - Đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới về kiểm soát nhiễm khuẩn.

Công tác kiểm tra giám sát vệ sinh môi trường bề mặt

 

Công tác kiểm tra giám sát tuân thủ Quy trình Vệ sinh tay

 

Công tác xử lý dụng cụ tập trung

 

Công tác hấp sấy, tiệt khuẩn dụng cụ

Nhân viên khoa KSNK giao dụng cụ vô khuẩn tại các khoa, phòng

 

Nhân viên khoa KSNK giao đồ vải sạch tại các khoa, phòng

 

5. Thành tích đạt được

- Thành tích tập thể:

          + 5 Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế năm 2018, 2019, 2020, 2020, 2022.

          + 7 Giấy khen của BCHLĐLĐ Thị xã Đông Triều năm 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

          + 1 Giấy khen của Chủ tịch UBND Thị xã Đông Triều năm 2021.

- Thành tích và khen thưởng cá nhân:

          + 5 Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế năm 2022;

          +15 Giấy khen của UBND thị xã Đông Triều về công tác phòng chống dịch năm 2020;

          + 4 Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế năm 2016, 2018, 2019, 2020

 

TẬP THỂ KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN