PHÒNG DÂN SỐ - TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC SỨC KHỎE

 

I. Tổ chức bộ máy hoạt động:

Trưởng phòng : Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn

 

1. Cơ cấu tổ chức:

          - Trưởng phòng : Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn; Điện thoại: 0906.058.667

          - Tổng số nhân sự: 07 cán bộ

          + 06 cử nhân đại học

          + 01 Y sĩ đa khoa

         

Tập thể phòng Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe.

 

2. Quá trình hình thành và phát triển:

           Phòng Dân số được thành lập từ tháng 7 năm 2018 theo Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - KHHGĐ trực thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố vào Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Sở Y tế Quảng Ninh; đến tháng 8 năm 2022, Phòng Dân số được sắp xếp lại và đổi tên là Phòng Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe theo Quyết định số 2238/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh.

II. Vị trí, chức năng:

          Phòng Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe là phòng phòng chức năng thuộc Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều (sau đây gọi tắt là Trung tâm Y tế), chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Trung tâm Y tế. Phòng Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe có chức năng tham mưu cho Giám đốc Trung tâm Y tế tham mưu với cấp trên trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch về dân số và phát triển trên địa bàn thị xã (theo quy định tại Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh); là đầu mối quản lý và chỉ đạo hoạt động của mạng lưới truyền thông, giáo dục sức khỏe trên địa bàn thị xã trong công tác tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện.

          III. Nhiệm vụ:

          3.1 Đối với công tác dân số và phát triển:

-  Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm Y tế tham mưu với cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển thị xã ban hành các văn bản chỉ đạo để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch về công tác dân số và phát triển giai đoạn, hàng năm theo chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, của Sở Y tế và phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

          - Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm Y tế ban hành các văn bản triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật, truyền thông giáo dục về dân số và phát triển trên địa bàn thị xã.

          - Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, phổ biến các chính sách về dân số và phát triển đến các tổ chức, cá nhân, nhân dân trên địa bàn.

          - Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các hoạt động về dân số và phát triển được triển khai tại địa phương; phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật cung cấp dịch vụ về dân số - kế hoạch hóa gia đình.

          - Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ dân số xã, phường và cộng tác viên thôn, khu phố.

          - Triển khai thực hiện các dự án dân số và phát triển trên địa bàn, khi được cấp thẩm quyền phê duyệt.

          - Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo chuyên ngành dân số trên địa bàn thị xã; hỗ trợ vận hành kho dữ liệu điện tử về dân số - KHHGĐ tại các Trạm Y tế, các biểu mẫu, sổ, phiếu của cộng tác viên thôn, khu phố theo quy định.

          3.2 Đối với công tác truyền thông và giáo dục sức khỏe:

          * Tổ chức các hoạt động truyền thông:

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, giám sát, đánh giá và báo cáo về kết quả thực hiện công tác truyền thông - giáo dục sức khỏe theo định hướng và kế hoạch chung của ngành Y tế.

          - Tổ chức tuyên truyền đường lối của Đảng, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của ngành Y tế về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

          - Tổ chức truyền thông - giáo dục sức khỏe trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các trang thông tin điện tử của ngành, của đơn vị.

          - Phối hợp cơ quan thông tấn, báo chí cung cấp thông tin về truyền thông - giáo dục sức khỏe và tuyên truyền hoạt động của ngành Y tế theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

          - Phát triển truyền thông xã hội, truyền thông tương tác, truyền thông đa phương tiện, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác truyền thông.

          * Tổ chức thực hiện giáo dục sức khỏe, thay đổi hành vi sức khỏe, nâng cao kiến thức, thái độ, hành vi, nâng cao sức khỏe, kiểm soát nguy cơ đối với bệnh nhân tại đơn vị và người dân tại cộng đồng.

          * Sản xuất sản phẩm truyền thông, xây dựng thương hiệu của đơn vị, các thành tựu của ngành Y tế về công tác số hóa/chuyển đổi số, phát triển kỹ thuật ứng dụng mới, kỹ thuật cao, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, phát triển y tế dự phòng, y tế cơ sở...

          * Biên soạn, sản xuất và sử dụng các sản phẩm truyền thông - giáo dục sức khỏe.

          * Chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp, thống kê báo cáo các hoạt động truyền thông - giáo dục sức khỏe theo quy định.

          * Tổ chức đào tạo bồi dưỡng, đào tạo nâng cao về nghiệp vụ truyền thông và giáo dục sức khỏe cho cán bộ làm công tác truyền thông và giáo dục sức khỏe.

          * Tư vấn và cung cấp dịch vụ về truyền thông và giáo dục sức khỏe giúp cho cộng đồng nâng cao kiến thức để thay đổi hành vi không có lợi cho sức khỏe thành các hành vi có lợi cho sức khỏe.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

V. Thành tích đạt được:

          - Tập thể: Được UBND tỉnh Quảng Ninh tặng 02 Bằng khen năm 2021; Tổng Cục Dân số - KHHGĐ tặng Giấy khen năm 2020; UBND thị xã Đông Triều tặng Giấy khen năm 2020.

          - Cá nhân: 01 Bằng khen của Bộ Y tế; 02 Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ninh; 01 Giấy khen của Tổng cục Dân số - KHHGĐ: 05 Giấy khen của Sở Y tế Quảng Ninh; 03 Giấy khen của UBND thị xã Đông Triều.