PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

I. Lãnh đạo phòng

Trưởng phòng

Thạc sĩ ĐD. Nguyễn Đức Hùng

II. Giới thiệu chung

Phòng Điều dưỡng được thành lập ngày 14/10/2009. Là phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Trung tâm quản lý điều hành chuyên môn, nhân sự, tổ chức thực hiện đào tạo, kiểm tra, giám sát công tác Điều dưỡng, chăm sóc người bệnh trong Trung tâm.

III. Lịch sử hình thành và phát triển

Theo Quyết định số 894/SYT-TCCB ngày 24/7/1965, Ty Y tế Quảng Ninh Quyết định nâng cấp Bệnh xá Đông Triều lên lên cấp Bệnh viện nhưng đến ngày 14/10/2009, Sở Y tế Quảng Ninh có Quyết định số 628/QĐ-SYT về việc kiện toàn tổ chức bộ máy của Bệnh viện đa khoa huyện Đông Triều thì Phòng điều dưỡng thuộc Bệnh viện đa khoa huyện Đông Triều được thành lập cho đến nay. (nay là Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều)

IV. Cơ cấu tổ chức

Tổng số cán bộ nhân viên: 07 cán bộ

Học hàm, học vị:

+ Thạc sĩ ĐD: 01;

+ Đại học điều dưỡng: 04;

+ Đại học điều dưỡng sản khoa: 01;

+ Cao Đẳng điều điều dưỡng: 01.

V. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Điều dưỡng

Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện. Thông tư đã quy định rõ tổ chức, nhiệm vụ của Phòng Điều dưỡng cụ thể như sau:

1. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động, hướng dẫn, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật và các văn bản liên quan đến hoạt động điều dưỡng:

a) Chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động điều dưỡng, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật, các văn bản liên quan đến hoạt động điều dưỡng của bệnh viện;

b) Xây dựng các mô hình chăm sóc tại điểm b khoản 3 Điều 6 Thông tư này phù hợp với nguồn lực và cơ cấu tổ chức của bệnh viện.

2. Quản lý điều hành chuyên môn:

a) Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện các hoạt động điều dưỡng quy định tại Thông tư này;

b) Định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động điều dưỡng theo quy định.

3. Quản lý nhân sự:

a) Phối hợp các khoa, phòng liên quan xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đề xuất tuyển dụng, bố trí, điều động điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý trợ giúp chăm sóc của bệnh viện;

b) Xây dựng mô tả công việc cho các thành viên của phòng điều dưỡng, điều dưỡng trưởng khoa, hộ sinh trưởng khoa, kỹ thuật y trưởng khoa, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý trợ giúp chăm sóc theo quy định tại Thông tư này và Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y phù hợp với phạm vi hoạt động của bệnh viện;

c) Tham gia xây dựng tiêu chí đánh giá và chịu trách nhiệm đánh giá năng lực điều dưỡng định kỳ hằng năm và trước khi tuyển dụng;

d) Tham gia đề xuất bổ nhiệm và miễn nhiệm các vị trí điều dưỡng trưởng khoa, hộ sinh trưởng khoa và kỹ thuật y trưởng khoa;

đ) Tham gia đề xuất khen thưởng, kỷ luật các cá nhân, tập thể điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý trợ giúp chăm sóc có thành tích hoặc vi phạm theo quy định.

4. Đào tạo, nghiên cứu khoa học:

a) Nghiên cứu, khảo sát phát hiện các nội dung cần cải thiện trong quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện;

b) Thường xuyên đánh giá, đề xuất và thử nghiệm các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện;

c) Tham gia xây dựng kế hoạch và thực hiện đào tạo nâng cao năng lực hoạt động điều dưỡng cho tuyến dưới;

d) Đề xuất việc tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, thi nâng hạng của điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y theo quy định;

đ) Xây dựng kế hoạch, chương trình, tài liệu và thực hiện đào tạo mới, đào tạo liên tục; tổ chức khảo sát, đánh giá, phát hiện các điểm cần cải thiện trong đào tạo;

e) Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, cải tiến chất lượng chăm sóc, thực hành chăm sóc dựa vào bằng chứng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

5. Tham gia đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, thuốc, hóa chất liên quan đến hoạt động điều dưỡng, giám sát chất lượng và kiểm tra việc sử dụng, bảo quản theo quy định.

VI. Thành tích đạt được

- 1 Bằng khen của Bộ Y tế (tập thể);

- 4 Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh (tập thể: 2, cá nhân: 2);

- 11 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (Các cá nhân);

- Được tặng nhiều giấy khen của Ủy ban nhân dân thị xã, Liên đoàn lao động thị xã Đông Triều và Công đoàn ngành tặng cho tập thể và cá nhân.

 

TẬP THỂ PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG